Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

20 ปีในฝัน! "บอร์ดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" เปิด 4 เป้าหมาย ตั้งเป้ายุทธศาสตร์รายได้ต่อหัวคนไทยต้องมากกว่า 15,000 ดอลลาร์ ต่อคนต่อปี

13 พฤศจิกายน 2560, 9:13 น.
15 0
20 ปีในฝัน! "บอร์ดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" เปิด 4 เป้าหมาย ตั้งเป้ายุทธศาสตร์รายได้ต่อหัวคนไทยต้องมากกว่า 15,000 ดอลลาร์ ต่อคนต่อปี

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2560 16:13:00 โดย: MGR Online

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในบอร์ดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิด 4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน ย้ำภายใน 20 ปีรายได้ต่อหัวคนไทยจะมากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ,อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ,ผลิตภาพการผลิตรวม หรือ TFP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 และ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับสถาบัน IMD .

"ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้แก่ (1) เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th (2) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (3) เฟซบุ๊ค “ยุทธศาสตร์ชาติ 20” และ (4) จดหมาย โดยส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 วงเล็บมุมซองว่า “คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน..........”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0