Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

47 ปี 'กฟผ.' เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความ 'รับผิดชอบต่อสังคม'

3 พฤษภาคม 2559, 23:30 น.
12 0
47 ปี 'กฟผ.' เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความ 'รับผิดชอบต่อสังคม'

การเกื้อกูลสังคมนั้น กฟผ.ได้ดำเนินการ สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะรอบแหล่งผลิตไฟฟ้าและระบบส่ง วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 6:30 น.

นับแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 กฟผ . ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มีขีดความสามารถพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตได้ภายใต้สถานการณ์ด้านพลังงานที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน และมีอายุครบ 47 ปี ในปี 2559 นี้ ก็ได้มุ่งมั่นในการ มาโดยตลอด ... .

สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม จังหวัดกระบี่ .

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก กฟผ . มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 12.47 ล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2573 .

กฟผ . คาดว่าจะสามารถลดได้ถึง 5.4 ล้านตัน ในปี 2563 จัดทำ คาร์บอนฟุตปริ๊นท์โรงไฟฟ้า เป็น องค์กรสังคมคาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืน .

การ ปลูกป่า ปลูกป่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ไปแล้วจำนวน 441,987 ไร่ รณรงค์ปลูกป่าในใจคน ปลูกที่ใจ ... คือปลูกที่ยั่งยืน .

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ทดแทนสารเคมีในชีวิตประจำวันของประชาชน ใน 4 ด้าน ได้แก่ การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเกิด ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ . .

กีฬาของประเทศ กฟผ . ก็สนับสนุน โครงการ สนับสนุนกีฬายกน้ำหนักไทยสู่เวทีโลก .

กิจกรรมเพื่อเยาวชน โครงการ ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)” โครงการ พ่อ - แม่อุปถัมภ์ ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ .” โครงการ ค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ดิน น้ำ ลม ไฟ ... พลังงานที่มั่นคง โครงการ บ้านปลา หญ้าทะเล เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะโดยชุมชนท้องถิ่น .

ตลอด 47 ปีที่อยู่คู่สังคมไทย รวมถึงจากนี้ต่อไปในอนาคต “กฟผ.” ทั้งเดินหน้าพัฒนาเพื่อดำเนินพันธกิจด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งมุ่งมั่นในการทำให้โรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน...

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็ง.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0