กฤษฎีกา ปิดช่อง “อดีต 6 บิ๊ก ขรก.” ฟ้อง ศธ. ชดใช้ค่าสินไหม 100 ล้าน ปมถูกไล่ออก เหตุหมดอายุความ 10 ปี

3 ธันวาคม 2560, 14:52 น.

19 0

กฤษฎีกา ปิดช่อง “อดีต 6 บิ๊ก ขรก.” ฟ้อง ศธ. ชดใช้ค่าสินไหม 100 ล้าน ปมถูกไล่ออก เหตุหมดอายุความ 10 ปี

เผยแพร่: 3 ธ.ค. 2560 21:52:00 โดย: MGR Online

ประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ ศิวิลัย อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) นายชัชวาลย์ วัดอักษร อดีตหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) นายกมล ภู่ประเสริฐ อดีต เลขาธิการ กปช. นายเลื่อม พูลเอี่ยม รองเลขาธิการ กปช. นายยุทธชัย อุตมา อดีตรองเลขาธิการ กปช. และนายเกียรติ อัมพรายน์ อดีตผอ.สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สปช.

"ศาลปกครองสูงสุด จึงวินิจฉัยว่า มติของ อ.ก.พ.ศธ .ครั้งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ศธ.จึงต้องคืนตำแหน่งและเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ข้าราชการทั้ง 6 ราย โดยจะต้องคำนวนจำนวนเงินทั้งหมด ซึ่งจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตามปกติเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป ส่วนผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็จะได้รับบำเหน็จ บำนาญตามสิทธิ โดยจากนี้ ศธ.จะต้องประสานไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อหารือถึงการจ่ายเงินดังกล่าว"

"ทั้งนี้ ยังไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เนื่องจาก มิใช่ "ความเสียหาย" ตามข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหน้าที่ฯ ขณะเดียวกันเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้จ่ายให้เป็นเงินที่หน่วยงานของรัฐ จ่ายให้แก่บุคคลทั้งสองเพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างที่ถูกลงโทษทางวินัยตามสิทธิ ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มิใช่ค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช่เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งสองอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดแต่อย่างใด และสุดท้าย กรณีต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัด เป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เนื่องจาก เป็นการขาดอายุความ จึงไม่ต้องวินิฉัย"

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น นายกมล ภู่ประเสริฐ อดีตเลขาธิการ กปช. ระบุว่า จะขอคืนสิทธิทั้งหมดจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย หากคิดเป็นตัวเงินรวมแล้วประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งหากรวมสิทธิที่พึงได้ ทั้งหมดก็ไม่น่าต่ำกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้การเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวหวัง เพียงเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยข้าราชการให้ถูกต้องเท่านั้น.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...