ขยายผลเมืองต้นแบบชายแดน “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

26 พฤศจิกายน 2560, 7:58 น.

16 0

ขยายผลเมืองต้นแบบชายแดน “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2560 14:58:00 โดย: MGR Online

เปิด 2 ร่าง “พัฒนาภูมิภาคด้ามขวาน” สภาพัฒน์ ชง ครม.สัญจร ชู“รักษาชื่อเสียง” การท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกันไปกับการพัฒนาทุกภาคส่วนให้เป็นมาตรฐานสากล ดัน “แปรรูปเกษตรควบคู่การอนุรักษ์-เชื่อมโยงการค้า/ลงทุน กับภูมิภาคอื่นทั่วโลก ส่วน “การพัฒนาชายแดน” เน้นขยายผลเมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” .

"ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก"

แผนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก ประกอบด้วย 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร -สุราษฎร์-นครศรีฯ-สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง 2.พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย (สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน -ดอนสัก) (สายระนอง -ชุมพร) (สายระนอง -พังงา -กระบี่ -ตรัง) 3.พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport)ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call)และท่าเรือมารีน่าให้มีมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา สมุย)

4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง หาดใหญ่-สะเดา อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่- ปาดังเบซาร์ ,ทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา ,รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ฯ- หาดใหญ่ และพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ 5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก อาทิ การพัฒนาท่าเรือ ชายฝั่งอันดามัน สนามบินภูเก็ต และโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (มาเลเซีย)

"ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ชายแดน จึงควรมุ่งการพัฒนาขยายผลการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมือง การค้าและท่องเที่ยว ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน"

แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประกอบด้วย 1.พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 2.ส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 3.สนับสนุนการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าและบริการ อาทิ สินค้า OTOP สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาหารและบริการฮาลาล และกลไกประชารัฐเพื่อเชื่อมโยง ตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค และ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ เข้มแข็งชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...