บช.แจ้งแบงก์รัฐ “บัตรคนจน” รอบใหม่ เคสพิการ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง มอบฉันทะ “ผู้ดูแล” ทำธุรกรรมแทนได้

13 มกราคม 2562, 8:19 น.

110 0

บช.แจ้งแบงก์รัฐ “บัตรคนจน” รอบใหม่ เคสพิการ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง มอบฉันทะ “ผู้ดูแล” ทำธุรกรรมแทนได้

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2562 15:19 ปรับปรุง: 13 ม.ค. 2562 15:26 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บช. แจง “เจ้าของบัตรคนจน” รอบใหม่ กรณีผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สะดวกไปแบงก์ สามารถมอบฉันทะ “ผู้ดูแล” ทำธุรกรรมแทนได้ หลัง บมจ.กรุงไทย ทำหนังสือสอบถามต้องใช้เอกสารใด? หรือกรณีเขียนหนังสือไม่ได้ให้ทำอย่างไร ย้ำ ธนาคารต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน “ใบมอบฉันทะ-ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่-ลายมือชื่อรับรอง-พยาน” ให้ละเอียดทุกขั้นตอน ก่อนผ่านธุรกรรม .

“โดยธนาคารได้สอบถามแนวทางการดำเนินงานในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำธุรกรรมแทน เช่น การมอบฉันทะให้ผู้อื่นกระทำการแทน สามารถทำได้หรือไม่ หากสามารถมอบฉันทะได้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขียนหนังสือไม่ได้ จะให้มอบฉันทะอย่างไร”

โดยธนาคารต้องตรวจสอบจากเอกสาร ประกอบด้วย “ใบมอบฉันทะ/หนังสือมอบอำนาจ/เอกสารที่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง (ผู้มอบ)” จัดทำขึ้นเพี่อใช้เป็นหลักฐานให้ผู้ดูแล (ผู้รับมอบ) กระทำการแทน ซึ่งจะต้องมีขัอมูล ประกอบด้วย 1. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้มอบ 2. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้รับมอบ 3. ลายมือชื่อผู้มอบ ผู้รับมอบ และให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองไวัด้วยสองคน รวมทั้งหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล”

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...