"บิ๊กตู่" ใช้ม. 44 ตั้งคกก.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายกฯนั่งประธาน

22 พฤศจิกายน 2560, 6:05 น.

7 0

"บิ๊กตู่" ใช้ม. 44 ตั้งคกก.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายกฯนั่งประธาน

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2560 13:05:00 โดย: MGR Online

เว็บราชกิจฯ เผยคำสั่งหัวหน้าคสช. ตั้งคกก.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองรับภัยมันคงคุกคามทุกรูปแบบ ให้นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ พร้อมด้วยผบ.เหล่าทัพ มีอำนาจหน้าที่กำกับ-ให้คำปรึกษากอ.รมน. .

วันนี้ (22พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยที่ในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนและกระทําได้หลากหลายรูปแบบ โดยสถานการณ์อันเป็นภัยนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกและภายในประเทศ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้กองอํานวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีอํานาจหน้าที่ในการรองรับต่อสถานการณ์อันเป็นภัยดังกล่าว ดังนั้นหัวหน้าคสช.อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ให้มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ซึ่งนายกฯมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รมว.กลาโหมและรมว.มหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการและเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กํากับ ให้คําปรึกษาและเสนอแนะต่อ กอ.รมน.ในการปฏิบัติงาน วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.

อย่างไรก็ตาม ให้ กอ.รมน. ภาค แต่ละแห่งมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคประกอบด้วย ผอ.รมน.ภาค เป็นประธานกรรมการ อธิบดีอัยการภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด แม่ทัพน้อย ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น และให้ กอ.รมน. จังหวัดแต่ละแห่ง มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย ผอ.รมน. จังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองผวจ. ซึ่งผวจ.มอบหมาย รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 พ.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...