มท. เปิดสเปก “ครู ก.” 7 พันทีม ปั้น ไทยยั่งยืน ดันทหาร/พลเรือน รับนโยบาย 9 ก.พ. เป้า! “บิ๊กตู่” ลง 18 กลุ่มจังหวัด ทุกสัปดาห์

4 กุมภาพันธ์ 2561, 10:09 น.

19 0

มท. เปิดสเปก “ครู ก.” 7 พันทีม ปั้น ไทยยั่งยืน ดันทหาร/พลเรือน รับนโยบาย 9 ก.พ. เป้า! “บิ๊กตู่” ลง 18 กลุ่มจังหวัด ทุกสัปดาห์

เผยแพร่: 4 ก.พ. 2561 17:09:00 โดย: MGR Online

มาแล้ว! มหาดไทย กำหนดสเปก “ครู ก.ข .ค” 7 พันทีม ปั้นนโยบายไทยยั่งยืน ดัน 462 ครู ก.ร่วมทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัด สั่งเสนอชื่อสัปดาห์หน้า ก่อนรับนโยบาย “บิ๊กตู่” ในส่วนกลาง 9 ก.พ.นี้ เผยเป็นวิทยากรฝ่ายทหารระดับจังหวัด 1 คน และวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและกรอบชุดความรู้ 10 เรื่อง อีกไม่เกิน 5 คน เน้นต้องมีศักยภาพ พ่วงสามารถในการถ่ายทอดนโยบาย ก่อนถ่ายทอดให้ ครู ข.-ค.ระดับอำเภอ-ตำบล กว่า 8 หมื่นคนทั่วประเทศ เผย มท.วางกรอบ “บิ๊กตู่” ลงพื้นที่ทั่วประเทศทุกสัปดาห์ ครบ 18 กลุ่มจังหวัด .

วันนี้( 4 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า ภายหลังพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระบุว่า ในวันที่ 9 ก.พ.ที่เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จะมอบนโยบายให้กับตัวแทนตำรวจ ทหารและ ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.และ วันที่ 12-19 ก.พ. ชุดที่รับฟังนโยบายจากนายกฯ 7,463 ทีม จะไปทำความเข้าใจกับชุดปฏิบัติการระดับตำบล เพื่อเริ่มปฏิบัติการจริงระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ 81,064 หมู่บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 ก.พ. "จะใช้เวลา 3-4 เดือนลงพื้นที่ 4 ครั้ง พร้อมจัดงบประมาณไว้ 2 พันล้านบาท เป็นค่าอาหารสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ครั้ง ในครั้งแรกเพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน"

5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ และกฎหมาย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่และการเป็นพลเมืองที่ดี 6) รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน 7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน 9) ร่วมแกัไขปัญหายาเสพติด บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

"ตัวแทนวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) จำนวน 6 คน จะต้องเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. ด้วย โดยหลังจากประชุมรับมอบนโยบายฯ แล้ว ให้จังหวัดเตรียมประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนและชุดความรู้ แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ระหว่างวันที่ 12 - 19 ก.พ. โดยจังหวัดอาจจัดประชุมหลายครั้งก็ได้ และ สถานที่จัดประชุมไม่จำเป็นต้องจัดที่ศาลากลางจังหวัดเท่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประสิทธิภาพในการรับฟ้ง และก่ายทอด โดยจังหวัดอาจแยกไปจัดประชุมในอำเภอหลักในแต่ละโซน แต่ขอให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้"

มีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ยังมีข้อเสนอในการแบ่งมอบภารกิจของฝ่ายเลขานุการร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยให้ปลัดจังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและขี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ระหว่างวันที่ 12 - 19 ก.พ. โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นผู้บริหารแผนการลงพื้นที่ ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และพัฒนาการอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล (จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน)

มีรายงานว่า ทีมงานฝ่ายเลขานุการ ได้วางกรอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ทั่วประเทศทุกสัปดาห์ ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.นี้ มีเป้าหมายหลักคือพบกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้.

ยังอ่าน: ชะลอ 2 โครงการ "กองทัพไทย"กว่า 600 ล้าน โอนงบให้ "กรมแผนที่ทหาร"เร่งย้ายออกพื้นที่เดิม จ่อสร้างตึก 16 ชั้น ย่านลาดพร้าว

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...