มาแล้ว! กฎกระทรวง มท. กำหนดสเปค “กลุ่มคนไร้สัญชาติ“ คงฐานะอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้

29 พฤศจิกายน 2560, 6:49 น.

18 0

มาแล้ว! กฎกระทรวง มท. กำหนดสเปค “กลุ่มคนไร้สัญชาติ“ คงฐานะอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2560 13:49:00 โดย: MGR Online

มาแล้ว! กฎกระทรวง มท. กำหนดสเปค “กลุ่มคนไร้สัญชาติ“ สามารถคงฐานะอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อไปได้ ระบุ ต้องเคารพกฎหมาย-ระเบียบวินัย รู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความประพฤติดี จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แถมต้อง “มีจิตอาสา” สาธารณะ ชุมชนหรือสังคมให้การยอมรับ เป็นแบบอย่างกับเด็ก-เยาวชน ย้ำต้องทำคุณประโยชน์ให้สังคมไทย เน้น ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา กีฬา และอื่น ๆ .

“และ 2. กระทำการในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสาธารณะหรือประเทศชาติ ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จริยธรรม การศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ มีผลงานหรือการกระทำเป็นที่ประจักษ์หรือได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าผู้นั้นจะเคยได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลใด ๆ จากผลงานหรือการกระทำนั้นหรือไม่ก็ตาม”.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...