ม.44 โยก “สมเกียรติ ประจําวงษ์” นั่ง ผอ.บริหารทรัพยากรนํ้า” คนแรก ขึ้นตรง นายกฯ –คุม”เมกกะโปรเจกต์น้ำ” ทั้งระบบ

22 พฤศจิกายน 2560, 11:59 น.

9 0

ม.44 โยก “สมเกียรติ ประจําวงษ์” นั่ง ผอ.บริหารทรัพยากรนํ้า” คนแรก ขึ้นตรง นายกฯ –คุม”เมกกะโปรเจกต์น้ำ” ทั้งระบบ

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2560 18:59:00 โดย: MGR Online

ม.44 โยก“สมเกียรติ ประจําวงษ์” นั่ง ผอ.บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ คนแรก สั่งพ้น “อธิบดีกรมชลประทาน” ดัน รองฯ “ทองเปลว กองจันทร์” นั่งแทน มีผลวันนี้ เผย “สนง.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว มีอำนาจบริหารจัดการ “โครงการเมกะโปรเจกน้ำ” ทั้งระบบ ทำงานควบคู่กับ “กรมทรัพยากรน้ำ”

โดยในระยะเริ่มแรก ให้สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติประสานงานกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การดําเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามกฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวข้องและให้ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 185/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นประการอื่น.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...