เปิดรายงานปี 60 "สวทน." ซุปเปอร์บอร์ดปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ภายหลัง 3 ปี คสช. ใช้ ม.44 ยุบ 3 บอร์ดวิจัยชาติ

12 กันยายน 2561, 6:18 น.

11 0

เผยแพร่: 12 ก.ย. 2561 13:18 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เปิดรายงานปี 60 "สวทน. " ซุปเปอร์บอร์ดปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ภายหลัง 3 ปี คสช. ใช้ ม.44 ยุบ 3 บอร์ดวิจัยชาติ เผยเดินหน้า "นโยบายเมืองนวัตกรรมอาหาร" มี 52 องค์กรร่วม พบเอกชนเข้าพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารแล้ว 35 บริษัท เร่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในประเทศไปสู่การเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ" เผยพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ได้แล้วกว่ามากกว่า 1 พันคน พร้อมเร่งออกกฎหมายเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมอีก 4 ฉบับ .

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพื่เลี้ยง (Business Brotherhood) การบริหารจัดการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ริเริ่มนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Talent Management) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มบุคลากรหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วยการพัฒนา บุคลากรสะเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics - STEM)

การพัฒนากำลังคนทางเทคนิคที่ครอบคลุมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท (STEM Workforce) การพัฒนากำลังคนระดับสูง และการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

ในปี 2561 สวทน. มุ่งมั่นสานต่อการวางรากฐานการพัฒนาและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อผสานพลังในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของไทย สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2578) การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) การบริหารจัดการผู้มีความสามารถ (Talent Management)การขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โครงการนวัตกรรมประเทศไทย(innovate Thailand)

ด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม โดย สวทน. และ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รับผิดชอบงานเลขานุการร่วมในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 แผนงานSpearheadด้านเศรษฐกิจ 35 แผนงาน การผลักดันกฎหมาย (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใข้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ..

มีรายงานว่า เมื่อปี 2559 หลัง คสช. ประกาศใช้มาตรา 44 ในการจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยยกเลิกคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยให้ สวทน. และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกันเป็นกรรมการและเลขานุการสภานโยบายฯ โดยไม่ได้ยุบทั้ง 2 หน่วยงาน.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...