Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

MQDC สร้างพันธมิตร Upcycling พัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

26 กันยายน 2561, 2:44 น.
40 0
MQDC สร้างพันธมิตร Upcycling พัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) จัดตั้งเครือข่ายเพื่อดำเนินงานนำวัสดุ ‘upcycled’ มาใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทุกด้าน ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และเพิ่มจำนวนวัสดุใช้แล้วนำกลับมาใช้ มากกว่า 20% ของอาคาร .

“หลังจากที่เราได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 160 ตัน ตอนนี้เราจึงกำลังขยายศักยภาพในด้านนี้ด้วยการเสริมพันธมิตรในการ upcycling เพิ่มในส่วนต่างๆ อาทิ ผนัง หลังคา ผลิตภัณฑ์สี พรมเช็ดเท้า เฟอร์นิเจอร์ในสวน ถนน ขอบทางเดินเท้า และทางเดินเท้าที่มีรู”

“RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของ MQDC ช่วยผลักดันแนวคิดให้เกิดการผสานการใช้วัสดุ upcycled ในโครงการจริง ด้วยการทำงานร่วมกับบริษัทดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบของกลุ่มบริษัทดีที ในการนำความรู้จากงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีครบด้าน และการใช้วัสดุ upcycled ผสานเข้ากับการออกแบบอาคาร โดยจะเกิดโครงการแรกขึ้น ณ ดีทีจีโอ แคมป์อัส หรือ DTGO Campus (โครงการจะออกเสียง แคมป์-อัส) สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทดีที (DTGO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQDC”

"การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธ.) รวมถึง องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน upcycling ในประเทศไทยและเอเชีย ผ่านการคิดค้นนวัตกรรม ใหม่ ๆ โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC จะดำเนินการจัดงานสัมมนาและการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ"

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0