Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

31-31 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 31 สำหรับการค้นหา «ขยะ»

28 ตุลาคม 2557, 7:40 น. ทรู อินเทอร์เน็ต เปิดบริการ "อีเมล มาร์เก็ตติ้ง"

ทรู อินเทอร์เน็ต จับมือ ไวเซอร์ จากญี่ปุ่น เปิดบริการ “Intelligence Mail” เครื่องมือสื่อสารการตลาดใหม่ล่าสุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ ด้วยระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งอีเมล์ถึงผู้รับได้ครั้งละจำนวนมาก ตั้งเป้าหมายมีลูกค้าองค์กรใช้บริการไม่น้อยกว่า 20% จาก 4,000 รายภายในสิ้นปี 58 "บริการ Intelligence Mail ให้บริการบนเทคโนโลยีคลาวด 12