Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

371-371 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 371 สำหรับการค้นหา «คณะร ฐมนตร»

27 กันยายน 2557, 8:37 น. นัดสนช.ถกกม.คสช-ครม.ด่วน

ปธ.สนช. เรียกประชุมสภา พิจารณาร่างกม.ที่สำคัญที่ครม.-คสช.เสนอมา 5.ร่างพ.ร.บ.การค้างาช้าง พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 6. ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 7. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63 ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 8. ร่างพ.ร..บ.กำหนดวิทยฐานะผู 37