Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-3 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 3 สำหรับการค้นหา «ฝายชะลอน ำ»

27 ธันวาคม 2561, 4:55 น. ย้อนเส้นทางสานต่อศาสตร์พระราชา ผ่านโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที” โดยเอสซีจี

เผยแพร่: 27 ธ.ค. 2561 11:55 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ “เพราะน้ำคือชีวิตของทุกสรรพสิ่ง ที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมีชีวิต...” เอสซีจี จึงได้เดินอยู่บนเส้นทางแห่งการบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมากว่า 10 ปี . พื้นที่ต้นน้ำ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง ฝายชะลอน้ำ พื้นที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สระพวงเชิงเขา ระบบแก้มลิง . “รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที” ฝายชะลอน้ำ สระพวงเชิงเขา 201

5 ตุลาคม 2561, 9:17 น. “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” พลังความร่วมมือ ชุมชน ภาครัฐ และเอสซีจี ฝายชะลอน้ำ ต้นแบบการฟื้นฟูต้นน้ำให้ป่าอยู่รอด สัตว์ป่าอยู่ได้ ชุมชนเข้มแข็ง

เผยแพร่: 5 ต.ค. 2561 16:17 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ “ชุมชนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเอสซีจี ตั้งแต่ปี 2552 เพียงไม่กี่ปีก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่ ฝายช่วยคืนความสมดุลให้กับป่า และป่ายังเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตที่ชุมชนสามารถเข้าไปหาของป่าสำหรับนำมาใช้ทำอาหารให้ครอบครัว และแบ 81

3 ธันวาคม 2557, 19:00 น. เรียนรู้สร้าง'ฝายชะลอน้ำ'

ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่ตาลน้อยสามารถบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำให้ใช้งานได้เต็มที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร โปรแกรม Google Earth และ Quantum GIS เป็นโปรแกรมจัดทำแผนที่สรุปจุดดำเนินโครงการในแต่ละปีและเสนอต่อที่ประชุม พร้อมจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอโครงการ รวมทั้ง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ TOPO แสดงความสูงของพื 6