Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

TCEP หนุนยกระดับ TMVS ขับเคลื่อนไมซ์รับ EEC

7 พฤศจิกายน 2561, 14:24 น.
37 0
TCEP หนุนยกระดับ TMVS ขับเคลื่อนไมซ์รับ EEC

เผยแพร่: 7 พ.ย. 2561 21:24 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา NICE จ.ชลบุรี นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ TCEP นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา และตัวแทนสถานประกอบการที่มีการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการจัดการนิทรรศการและการประชุม MICE ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว "มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทยกับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์ (MICE) พัทยา"

พร้อมกันนี้ จะได้สานต่อการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS กับกลุ่มผู้ประกอบการ ไมซ์ในเมืองพัทยา และสาหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS แล้วจะเนินการยกระดับการ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่จัดงานโดยมีหลักสูตร Venue Management Course (VMC)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0