Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ตัวแทนพรรคการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ต่างเห็นด้วย สร้าง 'สังคมสวัสดิการ'

10 มกราคม 2562, 23:30 น.
105 0
ตัวแทนพรรคการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ต่างเห็นด้วย สร้าง 'สังคมสวัสดิการ'

"ดังนั้นจากข้อเสนอทั้ง 4 ข้อของเครือข่าย ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงพร้อมที่จะสานต่อในข้อเสนอ และพร้อมเดินหน้าร่วมกับพี่น้องเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เพราะตนเชื่อในแนวทางของเครือข่ายที่อยู่ในความเชื่อในหลักการณ์และมีอุดมการณ์เดียวกัน ที่ต้องการให้สวัสดิการชุมชนเริ่มจากสังคมสวัสดิการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการออมและการกระจายอำนาจ จึงมั่นใจว่าจะเป็นหลักประกันให้ชุมชนอุ่นใจ โดยนโยบายจะเพิ่มงบประมาณให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการยกระดับและสถานะทางกฏหมาย โดยจะไม่ยอมให้นโยบาย หรือสวัสดิการชุมชนต้องถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นสวัสดิการประชานิยมอย่างแน่นอน และจะไม่ให้ระบบราชการเข้ามาควบคุมสวัสดิการชุมชน เพราะแต่ละพื้นที่มีความต้องการกับปัญหาที่ต่างกัน จะต้องมีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง"

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0