Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ณ ทำเนียบรัฐบาล เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

14 มกราคม 2562, 5:24 น.
151 0
ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ณ ทำเนียบรัฐบาล เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2562 12:24 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เนรมิตพื้นที่บริเวณสนามหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและเรียนรู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดี ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ในทุกปี รัฐบาลได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างมากมาย และในปีนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0