Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ยังไม่จบ! โครงการพัฒนา​ที่ดินหมอชิต ล่าช้า 20 ปี เอกชนเสนอแผนใหม่ 2.6 หมื่นล. รัฐสั่งกทม.ดูผังเมืองรวม จี้ "ธนารักษ์" เจรจาดันอีไอเอให้ชัด

2 พฤศจิกายน 2561, 14:12 น.
133 0
ยังไม่จบ! โครงการพัฒนา​ที่ดินหมอชิต ล่าช้า 20 ปี เอกชนเสนอแผนใหม่ 2.6 หมื่นล. รัฐสั่งกทม.ดูผังเมืองรวม จี้ "ธนารักษ์" เจรจาดันอีไอเอให้ชัด

เผยแพร่: 2 พ.ย. 2561 21:12 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ครม.เห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีชนส่งหมอชิต ตามข้อเสนอชองคณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการชองรัฐ พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามชั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวช้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะมีการลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการฯต่อไป"

"เนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบัน กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการให้ก่อสร้างอาคารที่มีอัตราส่วนพื้นที่ อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio :FAR) 8 ต่อ 1 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วน 10 ต่อ 1" ในขณะที่ บริษัทคู่สัญญายังคงให้ผลตอบแทนแก่ภาครัฐจำนวนเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา"

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเห็นว่า ควรมีการพิจารณษประเด็นการจัดการพื้นที่สีเขียว ตามแผนปฏิบัติเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ว่าด้วยโครงการหรือพื้นที่ใด ๆ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จะต้องดำเนินการจัดการพื้นที่สีเขียวยิ่งยืน ให้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง ควบคู่ไปกับการจัดทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำหรือจัดทำ"แก้มลิง"เพื่อการหน่วงน้ำด้วย"

อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แสดงความเห็นว่า การแก้ไขสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการ ที่ยังคงผลตอบแทนภาครัฐไว้ที่เท่าเดิมตามสัญญาเดิม คือ ค่าเช่าที่ดินนั้นอาจไม่สอดรับกับศักยภาพพื้นที่ในปัจจุบันและไม่สะท้อนถึงศักยภาพของสินทรัพย์ของรัฐอย่างแท้จริง เพราะพื้นที่โดยรอบได้มีการพัฒนาโดยรัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟฟ้า ศักยภาพพื้นที่จึงเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้จากราคาที่ดินปรับสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายของที่ดินแปลงดังกล่าวปี 2539 อยู่ที่ตารางวา (ตร.ว.) ละ 150,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินล่าสุดของกรมธนารักษ์ ที่ดินบนถนนพหล-โยธินเฉลี่ยที่ ตร.ว.ละ 200,000-280,000 บาท.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0